2000 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2451/2000, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1622/2000, nustatančio tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą, XIV priedą