2001 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 283/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 562/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo, ir Reglamentą (EB) Nr. 2734/2000