2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos, siekiant patvirtinti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))