/* */

Дело C-28/09: Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2011 г. — Европейска комисия/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 28 ЕО и 29 ЕО — Свободно движение на стоки — Мерки с равностоен на количествени ограничения върху вноса и износа ефект — Транспорт — Директиви 96/62/ЕО и 1999/30/ЕО — Секторна забрана за движение на камиони с маса над 7,5 t, превозващи определени стоки — Качество на въздуха — Закрила на здравето и опазване на околната среда — Принцип на пропорционалност — Съгласуваност)