Υπόθεση C-562/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’instance de Sens (Γαλλία) στις 30 Αυγούστου 2018 — X