KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas stāvokli un apspriešanos par zvejas iespējām 2019. gadam