Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 231, 2009m