2002 m. gruodžio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 162/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)