Generalinio advokato N. Jääskinen išvada, pateikta 2012 m. balandžio 19 d. Generalinio advokato N. Jääskinen išvada, pateikta 2012 m. balandžio 19 d.#Folien Fischer AG ir Fofitec AG prieš Ritrama SpA.#Bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą.#Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Teismo jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose – Specialioji jurisdikcija bylose dėl deliktų ar kvazideliktų – Ieškinys dėl teisių nebuvimo nustatymo (negative Feststellungsklage) – Galimybė potencialiam žalos sukėlėjui paduoti galimą nukentėjusįjį į vietos, kurioje tariamai įvyko žalą sukėlęs įvykis ar kurioje jis gali įvykti, teismą, kad būtų pripažinta, jog deliktinė atsakomybė neegzistuoja.#Byla C‑133/11.