2001 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2487/2001, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl prekybos santykių su Bosnija ir Hercegovina, Kroatijos Respublika, Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Slovėnijos Respublika