2001 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1813/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl pripažinimo suteikimo ir panaikinimo sąlygų tarpšakinėms organizacijoms taikymo taisykles