2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1380/2002 dėl tam tikrų prekių klasifikacijos Kombinuotojoje nomenklatūroje