2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą indų plovyklėse naudojamiems plovikliams, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/427/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 4632)Tekstas svarbus EEE.