Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9056 — Generali CEE / AS) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)