2001 m. gegužės 8 d. Komisijos direktyva 2001/32/EB, pripažįstanti apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus, ir panaikinanti Direktyvą 92/76/EEB