Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1326/2001 2001 m. birželio 29 d. nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, leidžiančias pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, ir iš dalies pakeičiantis šio Reglamento VII ir XI priedus