Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2128, 16. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9356 all) (EMPs kohaldatav tekst)