Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2128 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9356] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)