2000 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2474/2000 nustatantis tekstilės ir aprangos gaminių, kuriems, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 1 straipsnio 7 dalimi, nuo 2002 m. sausio 1 d. taikomas 1994 m. GATT, sąrašą ir iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 X priedą bei Reglamento (EB) Nr. 3285/94 II priedą