2002 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 174/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2603/97, nustatantį išsamias ryžių importo iš AKR šalių arba užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) taisykles