2002 m. gegužės 31 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 61/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)