2001 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2104/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje)