Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1535 z 21. októbra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7388] (Text s významom pre EHP)