Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1535 2020 m. spalio 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 7388) (Tekstas svarbus EEE)