Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 43/2019, της 29ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2019/1227]