Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Amtsgericht Heinsberg με απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1998 στην υπόθεση επιβολής προστίμου κατά Josef Corsten (Υπόθεση C-58/98)