Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2013 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))