Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))