Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))