Становище на Европейския комитет на регионите относно „Европейски фонд за приспособяване към глобализацията“