Komission asetus (EY) N:o 868/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 604/2003 tarkoitetulla kolmannella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta