Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. mája 2005 vo veci C-297/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach proti Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Smernica 2001/23/ES — Prevod podnikov — Možnosť odvolávať sa na smernicu voči jednotlivcovi — Námietka zamestnanca voči prevodu jeho zmluvy na nadobúdateľa)