Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 29, 02 Φεβρουάριος 2010