Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/646 z dnia 19 kwietnia 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów awaryjnego utrzymywania pojazdu na pasie ruchu (ELKS) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 133 z dnia 20 kwietnia 2021 r.)