Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/646 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ενιαίες διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης (ELKS) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133 της 20ής Απριλίου 2021)