Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Kontrola stosowania prawa UE” (Analiza Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) (opinia z inicjatywy własnej)