Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ» (Εξέταση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο) (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)