Vec C-551/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z  18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Taliansko) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/98/ES — Článok 15 — Nakladanie s odpadmi — Možnosť pôvodcu odpadu vykonať spracovanie odpadu sám — Vnútroštátny zákon na účely prebratia, ktorý bol prijatý, ale zatiaľ nenadobudol účinnosť — Uplynutie lehoty na prebratie — Priamy účinok)