/* */

Υπόθεση C-551/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 2014 [αίτηση της Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) κατά Comune di Quartu S. Elena (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2008/98/ΕΚ — Άρθρο 15 — Διαχείριση αποβλήτων — Δυνατότητα του παραγωγού αποβλήτων να προβεί ο ίδιος στην επεξεργασία τους — Εθνικός νόμος εκδοθείς για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, ο οποίος δεν έχει όμως τεθεί ακόμα σε ισχύ — Λήξη της προθεσμίας μεταφοράς — Άμεσο αποτέλεσμα)