Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9694 — Hermes/Iridium/JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 6/04