Υπόθεση T-41/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 – MSI Svetovanje κατά EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης nume – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης numederm – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)