Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/151 z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków świń przeznaczonych do tuczu i do hodowli innych niż lochy, wszystkich gatunków ptaków, wszystkich gatunków ryb i wszystkich skorupiaków oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 911/2009, (UE) nr 1120/2010 i (UE) nr 212/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 95/2013, (UE) nr 413/2013 i (UE) 2017/2299 (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany w Unii przez Lallemand SAS) (Tekst mający znaczenie dla EOG)