Vec C-2/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – trestné konanie proti A. P. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rámcové rozhodnutie 2008/947/SVV – Vzájomné uznávanie rozsudkov a probačných rozhodnutí – Rozsah pôsobnosti – Rozsudok ukladajúci podmienečný trest odňatia slobody – Probačné opatrenie – Povinnosť zdržať sa spáchania nového trestného činu – Povinnosť zákonného pôvodu)