Υπόθεση C-2/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 26ης Μαρτίου 2020 [αίτηση του Riigikohus (Εσθονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά A. P. (Προδικαστική παραπομπή – Απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ – Αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων αναστολής – Πεδίο εφαρμογής – Δικαστική απόφαση επιβάλλουσα στερητική της ελευθερίας ποινή με αναστολή – Μέτρο αναστολής – Υποχρέωση του καταδικασθέντος να μην τελέσει νέα αξιόποινη πράξη – Υποχρέωση εκ του νόμου)