ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie cultuur en onderwijs inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) Rapporteur voor advies (*): Eleni Theocharous