Решение на Комисията от 13 януари 1971 година относно реорганизацията на Съвместния център за ядрени изследвания (СИЦ) (71/57/Евратом)