2014/864/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 28 november 2014 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Tyskland [delgivet med nr C(2014) 9112] Text av betydelse för EES