2014/864/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 listopada 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9112) Tekst mający znaczenie dla EOG