2014/864/EL: Komisjoni rakendusotsus, 28. november 2014 , milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9112 all) EMPs kohaldatav tekst