2014/864/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2014 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2014) 9112) Text s významem pro EHP